SOL-Systemet eftersträvar att arbeta med ett integrerat ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö och miljö eftersom de hänger samman och påverkar våra dagliga aktiviteter, där vi strävar efter att arbeta med ständiga förbättringar och korrigerande åtgärder på ett sammanhängande sätt. Ett integrerat arbetssätt skall minimera våra administrationskostnader, effektivisera sammanhängande arbetsprocesser och generera lönsamma och kostnadseffektiva tjänster.

Auktorisationen omprövas årligen. Auktorisationen gäller enbart för verksamhet inom Almega Serviceföretagens avtalsområde.

SOL Facility Services AB uppfyller kraven och har rätt att under tiden den 1 november 2023 till den 30 november 2024 använda benämningen Auktoriserat serviceföretag.

Auktoriserat serviceföretag 2023-2024

Vi är anslutna till sju olika kollektivavtal och sätter ett stort värde i att följa dessa, vi är medlemmar i Almega serviceföretagen och är ISO certifierade enligt:

ISO-certifikat 2024

Mångfald

SOL Facility Services är ett mångkulturellt företag och vill uppnå att alla behandlas lika och där olikheter ses som positivt. Vi vill ha ett öppet och diskussionsvänligt arbetsklimat där medarbetarna känner att deras idéer, synpunkter och värderingar beaktas på ett positivt sätt och att de därmed bidrar till företagets utveckling. Alla ska känna stolthet över sitt arbete, vilket bidrar till att varje anställd kommer sträva efter att förbättra kvaliteten, miljön och arbetsmiljön i sitt dagliga arbete efter kunds önskemål och krav.

Vi mäter frisknärvaro inom vårt företag och når en genomsnittlig siffra om 97,6 % för 2022 (dvs sjukfrånvaro på 2,3 %) vilket är fantastiskt bra. Vi har väldigt hög frisknärvaro under större delen av året och drabbas som många andra av fler sjukdomsfall under vintermånaderna då sjukfrånvaron ökar lite på grund av förkylningar,  vinterinfluensa med mera. Att vi tillsammans når en så hög frisknärvaro som 97,6% bygger på en tät dialog mellan chefer och medarbetare och ett engagemang från chefer att fånga upp medarbetares mående och trivsel på arbetsplatsen. Vi jobbar mycket med medarbetarenkäter och med kontinuerliga APT:er (arbetsplatsträffar) och ser delaktighet och möjlighet att påverka som stora motivationsfaktorer. Sammantaget ser vi att fokus på medarbetares mående och trivsel samt uppföljning av sjukfrånvaro ger resultat på många områden inom vår verksamhet och att det också gynnar våra höga frisknärvarotal.

Rapportera incidenter

Rapportering av incidenter gällande t.ex. GDPR som intrång, korruption, trakasserier, diskriminering, lagbrott etc. görs via vår visselblåsarkanal.

 

Policy for code of conduct of sustainability

Policy för uppförandekod hållbarhet