SOL-Systemet eftersträvar att arbeta med ett integrerat ledningssystem för kvalitet, arbetsmiljö och miljö eftersom de hänger samman och påverkar våra dagliga aktiviteter, där vi strävar efter att arbeta med ständiga förbättringar och korrigerande åtgärder på ett sammanhängande sätt. Ett integrerat arbetssätt skall minimera våra administrationskostnader, effektivisera sammanhängande arbetsprocesser och generera lönsamma och kostnadseffektiva tjänster.

Auktorisationen omprövas årligen. Auktorisationen gäller enbart för verksamhet inom Almega Serviceföretagens avtalsområde.

SOL Facility Services AB uppfyller kraven och har rätt att under tiden den 1 november 2022 till den 30 november 2023 använda benämningen Auktoriserat serviceföretag.

Auktoriserat serviceföretag 2022-2023

Vi är anslutna till sju olika kollektivavtal och sätter ett stort värde i att följa dessa, vi är medlemmar i Almega serviceföretagen och är ISO certifierade enligt:

ISO-certifikat 2022

Mångfald

SOL Facility Services är ett mångkulturellt företag och vill uppnå att alla behandlas lika och där olikheter ses som positivt. Vi vill ha ett öppet och diskussionsvänligt arbetsklimat där medarbetarna känner att deras idéer, synpunkter och värderingar beaktas på ett positivt sätt och att de därmed bidrar till företagets utveckling. Alla ska känna stolthet över sitt arbete, vilket bidrar till att varje anställd kommer sträva efter att förbättra kvaliteten, miljön och arbetsmiljön i sitt dagliga arbete efter kunds önskemål och krav.

Trots utmaningarna med Covid-19 ligger vi idag på en genomsnittlig sjukfrånvaro på 1,7 % (September 2020), dvs en frisknärvaro på 98,3 % vilket är fantastiskt bra. Resultatet bygger på stort engagemang från chefer och medarbetare där samtliga hjälps åt att förhålla sig till myndigheternas riktlinjer och upprätthålla renlighet både i vårt arbete och lokaler.

 

Rapportera incidenter

Rapportering av incidenter gällande t.ex. GDPR som intrång, korruption, trakasserier, diskriminering, lagbrott etc. görs via vår visselblåsarkanal.

 

Policy for code of conduct of sustainability

Policy för uppförandekod hållbarhet