Code of conduct - Uppförandekod

Vår uppförandekod kan delas in i två delar. Dels den som de flesta bolag idag har vad gäller agerande i linje med internationella regelverk. Dels i den som vi utvecklat i linje med vår syn på kvalitet i våra leveranser samt personligt ansvar för var och en i vår verksamhet.

Globalt regelverk
Självklarheter i vår uppförandekod är:

 • Rätten till fackföreningsfrihet
 • Förbud mot barnarbete och tvångsarbete
 • Förbud mot diskriminering
 • Försäkran om reglerad arbetstid
 • Riktiga anställningskontrakt
 • Krav på säker arbetsmiljö
 • Krav på korrekta löner

Vår syn baserar sig på relevanta ILO konventioner och de åtta kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet, FN:s deklaration om mänskliga rättigheter, samt barnkonventionen.

Lokalt engagemang
Vårt dagliga agerande säkerställer SOLReneriets möjlighet att utveckla och upprätthålla en ekonomiskt sund och framgångsrik verksamhet. Grunden för detta är fullt ansvar och effektiv kontroll i vårt agerande att vara det goda exemplet inte bara i vår bransch utan i näringslivet som helhet.
Vårt ansvar gäller gentemot de miljöer där vi är verksamma, gentemot våra anställda och affärspartners samt mot samhället i stort. Med anledning av detta har vi definierat ett antal grundregler för vårt agerande

Grundläggande uppförandekod

 • Vi bedriver vår verksamhet med hög integritet och moral.
 • Vi följer de lagar och förordningar som gäller
 • Vi accepterar vårt ansvar att iaktta de rättigheter som gäller vårt agerande gentemot våra anställda och de miljöer där vi är verksamma.
 • Vi har en öppen attityd i dialogen med dem som påverkas av vår verksamhet.
 • Uppförandekoden gäller alla medarbetare på SOLReneriet samt i tillämpliga delar även våra kunder, leverantörer och entreprenörer. Ledningen på SOLReneriet ansvarar för att medarbetare förstår och agerar i enlighet med uppförandekoden och den dagliga uppföljningen sker av arbetsledning.

Vårt ansvar som Samhällsaktör och affärspartner

Konkurrens och korruption
Korruption, mutor och illojala konkurrensbegränsande åtgärder snedvrider marknaderna och hindrar ekonomisk, social och demokratisk utveckling på lika villkor. Därför råder på SOLReneriet nolltolererans mot sådana förfaranden.

 • SOL Reneriet ska lämna relevant, tillförlitlig, korrekt och aktuell information till våra intressenter
 • Vi ska inte agera i strid mot tillämpliga konkurrenslagar.
 • Vi ska inte, direkt eller indirekt, erbjuda eller ge otillbörlig betalning eller annan ersättning till någon person eller någon organisation i syfte att förmå personen eller organisationen att agera i strid mot föreskrivna åligganden för att erhålla, behålla eller styra uppdrag eller få andra otillbörliga fördelar inom ramen för vår verksamhet.
 • Vi ska inte, direkt eller indirekt, begära eller acceptera någon form av otillbörlig betalning eller annan ersättning som ges i syfte att förmå oss att agera i strid mot våra föreskrivna åligganden.
 • Vi redovisar alla finansiella transaktioner korrekt enligt lokal redovisningssed. Företaget följer årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Miljö

En hållbar miljö och en tydlig om tanke om vad och hur vi lämnar miljöer efter oss gör att vår ambition är att ha en så liten miljöpåverkan som möjligt idag. Detta kombinerat med ett nyfiket öga på hur vi kan göra miljöpåverkan ännu mindre imorgon gör att det präglar alla våra beslut.

 • Vi har organisationsstrukturer, ledningssystem, rutiner och utbildningsplaner för att se till att relevanta lagar, förordningar och normer följs.
 • Vårt miljöledningssystem är ISO 14001-certifierat och vårt miljöarbete är integrerat i våra viktiga affärsprocesser och affärsplaner.
 • För att uppnå ständiga förbättringar involverar vi våra medarbetare, samarbetspartners och kunder i miljöledningsarbetet.
 • Vi arbetar för att ständigt minska miljöbelastningen och använda mer effektiva metoder med mindre miljöbelastande material och medel.
 • Vi uppmärksammar och premierar idéer och synpunkter på hur vi kontinuerligt kan leda utvecklingen mot större hållbarhet.

Vårt ansvar som arbetsgivare/medarbetare

SOL Reneriet ska vara en bra arbetsgivare för alla anställda. Vi strävar efter att vara en attraktiv arbetsplats som präglas av glädje, trygghet, hälsa, balans i livet och en sund företagskultur. De anställningsvillkor som erbjuds de anställda ska uppfylla minimikraven i lag, kollektivavtal och relevanta ILO-konventioner.

Arbetsmiljö

 • Vi erbjuder en säker och sund arbetsmiljö och vi försöker ständigt genomföra förbättringar.
 • Vi tror på att mångfald berikar. Därför arbetar vi aktivt med mångfalds- och jämställdhetsfrågor. Alla, oberoende av kön, etniskt ursprung, ålder, funktionshinder, religion eller sexuell läggning, ska ha lika möjlighet till anställning, utbildning, befordran och utveckling inom företaget. Lika lön för arbete av lika värde och även i övrigt lika anställningsvillkor ska gälla för alla. Alla medarbetare ska erbjudas förutsättningar att förena sin yrkesroll med föräldraskap.

Arbetsförhållande

 • Vi erbjuder de anställda olika sätt att rapportera missförhållanden och berättigad oro så att korrekt granskning och åtgärd kan vidtas och utan att den rapporterande blir utsatt för vedergällning.
 • Vi erkänner arbetstagarnas rätt att bilda eller ansluta sig till fackföreningar i enlighet med gällande lagar och principer.
 • Vi erbjuder de anställda utbildningsmöjligheter som stöder deras nuvarande och framtida arbetsplaner.
 • Vi tillämpar inte tvångsarbete, slavarbete eller andra former av ofrivilligt arbete vid våra arbetsplatser.

Bemötande

 • Vi bemöter våra kollegor och andra människor med respekt, yrkesstolthet och samarbetsvilja.
 • Vi håller våra löften och levererar i tid samt informerar om några hinder uppstår.
 • Vi är lojala med SOLReneriet och talar inte illa om varandra. Som medarbetare har vi en förståelse för att vi gemensamt skapar bilden av SOLReneriet genom vårt uppträdande och vad vi förmedlar till vår omgivning.
 • Vårt varumärke bygger vi tillsammans med ett gemensamt agerande.