Rätt prestation bygger på rätt förutsättningar

Är du inte hållbar finns du inte kvar. Som grund för ett prioriterat hållbarhetsarbete i SOLReneriet verksamhet finns en rad utarbetade policydokument som vi aktivt utvecklar både vad gäller utbildning och målstyrning. Viktigt är att dessa används och förstås i det dagliga arbetet. De styr hur vi agerar i alla sammanhang för att säkerställa ett hållbarhetsperspektiv i allt vi gör. Du finner dem här till vänster. Samtliga korresponderar på ett eller flera sätt med vår grundläggande metod.

Vi frångår aldrig vår metod... men vi anpassar oss alltid till våra uppdragsgivares behov och specifikationer i syfte att alltid med hållbarhet i fokus leverera rätt tjänst i rätt tid.
1. Gemensamt med uppdragsgivaren definierar och undersöker vi respektive arbetsområde för att kunna tilldela resurser
2. En arbetsprocess påbörjas, vad skall göras, hur skall det göras, när skall det göras och med vilka hjälpmedel och utrustning.
3. Vi säkerställer innan uppstart att rätt resurser finns för hela avtalsperioden. Vi bygger team inkl extra resurser/vikarier med tydliga ansvarsområden. Vi kontrollerar och följer upp utfört arbete. Vi lägger till utbildningar vid behov.
4. Vi stämmer av efter en tid att vi levererar på rätt sätt och i rätt tid. Justeringar/åtgärder utförs innan aktivitet utförs nästa gång.
5. Kontinuerliga avstämningspunkter och uppföljningar sker internt och tillsammans med uppdragsgivaren.
6. Ansvarig för team följer upp och gör kvalitetskontroller enl rutin.